Belgiëstraat 18 | 5171 PN | Kaatsheuvel

Account

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fepatex Nederland BV, gevestigd en kantoorhoudende te Kaatsheuvel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer17283755 en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fepatex Machines BV, gevestigd en kantoorhoudende te Kaatsheuvel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67594867.

Definities

 1. “Fepatex” is Fepatex Nederland B.V. en/of Fepatex Machines B.V.
 2. ”(Af)Levering” is het door of namens Fepatex feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde.
 3. “Algemene (verkoop)Voorwaarden” en/of “Voorwaarden” zijn de onderhavige bepalingen.
 4. De “Koper” of de “Opdrachtgever” is degene die met Fepatex contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 5. Een “Offerte” of “Aanbieding” is ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Fepatex een overeenkomst met haar te sluiten.
 6. “Zaken” zijn alle stoffelijke objecten die door Fepatex worden of zijn geleverd dan wel alle stoffelijke objecten waarop een Offerte of Aanbieding van Fepatex betrekking heeft;
 7. “Werkzaamheden” of “Diensten” zijn alle door Fepatex verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden en/ of verrichte dan wel te verrichten diensten (van welke aard ook) dan wel alle door Fepatex te verrichten werkzaamheden en/of te verrichten diensten (van welke aard ook) waarop een Offerte of Aanbieding van Fepatex betrekking heeft. 

Versie 2021

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i.) alle Offertes respectievelijk alle Aanbiedingen van Fepatex, (ii.) alle met Fepatex gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of verbintenissen, (iii.) alle door Fepatex te leveren of geleverde Zaken en (iv.) alle door Fepatex te verrichten of verrichte Werkzaamheden en Diensten.

 2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij deze op schrift zijn gesteld en door de directie van Fepatex voor akkoord zijn ondertekend.

 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, regardeert de inhoud van deze Algemene Voorwaarden altijd boven de inhoud van algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) van wederpartijen van Fepatex.
 1. Offertes/Aanbiedingen van Fepatex zijn vrijblijvend en kunnen altijd door Fepatex worden herroepen of ingetrokken, ook wanneer de Offertes/Aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten en/of binnen zo een termijn door een wederpartij van Fepatex akkoord zijn bevonden.

 2. De Koper kan een Offerte/Aanbieding uitsluitend schriftelijk aanvaarden door een door Fepatex naar de Koper gezonden bevestiging van een bestelling, order of Offerte voor akkoord te tekenen en deze binnen 8 dagen na datum verzending aan Fepatex terug te sturen.

 3. Bij overschrijding van deze termijn van 8 dagen door de Koper staat het Fepatex vrij om te bepalen dat een overeenkomst met de Koper tot stand is gekomen en om al dan niet uitvoering te geven aan bestelling of order van de Koper of een Offerte.
 1. De door Fepatex in haar Offertes en/of Aanbiedingen en/of bevestigingen van Offertes, orders, opdrachten of bestellingen gebruikte prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op prijsbepalende factoren die tijdens onderhandelingen en/of het uitbrengen van Offertes/Aanbiedingen en/of bevestigingen van Offertes/ Aanbiedingen, orders, opdrachten of bestellingen bekend waren. Hierbij kan worden gedacht aan grondstofprijzen, ruw materiaal prijzen, inkoopprijzen van leveranciers van Fepatex , in- en uitvoerrechten en andere soortgelijke heffingen, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.

 2. Als één of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigt voordat de (Af)Levering plaats vindt, heeft Fepatex het recht om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Verzet de Koper zich daartegen dan heeft Fepatex het recht om de aan Koper verstrekte Offerte of gedane Aanbieding te herroepen respectievelijk in te trekken of een met de Koper gesloten overeenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder jegens de Koper gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding.

 3. Bij elke overeenkomst, waaronder begrepen levering op aanvoer, zal wijziging van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd, Fepatex het recht geven de prijs aan te passen of de Offerte te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 4. In geval van een door Fepatex gesloten overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die ziet op het leveren van producten, verrichten van diensten of het verrichten van werkzaamheden, heeft Fepatex het recht om haar prijzen onmiddellijk aan te passen na een verandering in de factoren die aan haar prijsbepaling ten grondslag liggen. Verzet de wederpartij van Fepatex zich daartegen dan heeft Fepatex het recht om de met deze wederpartij gesloten overeenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder jegens deze wederpartij gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding.
 1. Levering van Zaken door Fepatex vindt plaats op het moment dat Fepatex de Zaken op zijn bedrijfs-/ opslaglocatie ter beschikking stelt aan de Koper dan wel een door hem aangewezen derde en/of als Fepatex aan de Koper heeft medegedeeld dat de Zaken hem ter beschikking staan. De Koper draagt vanaf dat moment het risico van de Zaken voor de eventuele beschadiging of het tenietgaan hiervan, voor de opslag, voor het laden, voor het transport en voor het lossen hiervan en is verplicht om dit risico te verzekeren.

 2. Alleen als Fepatex schriftelijk heeft bevestigd dat door haar te leveren Zaken DDP (delivery duty paid) of DAP (delivery at place), inclusief rechten, door Fepatex of een door haar aan te wijzen derde worden geleverd, dan reizen deze Zaken voor rekening en risico van Fepatex doch ook dan blijft het bepaalde in artikel 4 lid 1 en artikel 7 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 1. Wanneer in Offertes, aanbiedingen of bevestigingen levertijden zijn opgenomen of levertijden zijn overeengekomen, zijn dit geen fatale termijnen voor Fepatex. Levertijden dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door Fepatex.

 2. Bij overschrijding van een door Fepatex aangegeven levertijd, is Fepatex niet van rechtswege in verzuim met betrekking tot de (tijdige) nakoming van haar leveringsverplichtingen. Wil dit verzuim kunnen intreden dan dient de Koper Fepatex schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij tegelijkertijd Fepatex een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

 3. Overschrijding van de levertijd verplicht Fepatex niet tot enige vergoeding van schade geleden door de Koper en/of een derde. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen jegens Fepatex niet na te komen of op te schorten.

 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Fepatex is overeengekomen, heeft Fepatex het recht een Order geheel dan wel, na het opeenvolgend beschikbaar komen van de Zaken, in gedeelten te leveren. Als Fepatex de Koper voor iedere deellevering afzonderlijk factureert, is de Koper verplicht de afzonderlijke facturen te betalen in overeenstemming met artikel 11.5 van deze Voorwaarden. De Koper is altijd verplicht door Fepatex te leveren Zaken direct in ontvangst te nemen en direct te lossen. Als Zaken niet binnen 3 uur na aflevering in ontvangst worden genomen, worden zij opgeslagen op de plaats die daarvoor in de overeenkomst, wet of naar algemeen gebruik is aangewezen. Opslag door Fepatex van niet (tijdig) door de Koper in ontvangst genomen Zaken is voor rekening en risico van Koper.
 1. Als Fepatex in Offertes, aanbiedingen of bevestigingen het woord “aantal” of “hoeveelheid” gebruikt, mag het afgeleverde aantal of de afgeleverde hoeveelheid maximaal 20% afwijken van de in de Offerte, aanbieding of bevestiging opgegeven hoeveelheid en kan een dergelijke afwijking geen reden voor de Koper vormen voor ontbinding/opzegging van een overeenkomst noch kan een dergelijke afwijking voor Fepatex leiden tot een verplichting tot schadevergoeding jegens de Koper.

 2. De Koper verplicht zich om voor het door Fepatex teveel geleverde bij te betalen conform de door Fepatex gehanteerde prijs.
 1. Fepatex is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken, de beschadiging of het tenietgaan hiervan vanaf het moment dat in deze haar magazijn voor (af)levering zijn klaar gezet of in het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats voor (af)levering zijn klaar gezet.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bewerkingen van de Zaak, zoals zagen, boren, verven, (na) behandelingen, drogen of andere vormen van bewerkingen ná totstandkoming van de Zaak voor rekening en risico van de Koper.
 1. De Koper dient (af)geleverde Zaken direct na (af)levering op aantal en op kwaliteit te controleren. De op de vrachtbrief, afleveringsbon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij manco’s onmiddellijk door de Koper op het ontvangstbewijs zijn vermeld. De Koper is vervolgens verplicht de manco’s binnen 2 werkdagen na constatering per aangetekende brief, fax of e-mail aan Fepatex te melden tezamen met een gedetailleerd overzicht van de betreffende manco’s. Bij melding per fax of e-mail dient de Koper een ontvangstbevestiging respectievelijk een leesbevestiging te bewaren.

 2. Klachten over de kwaliteit en/of afwijkingen van een geleverde Zaak dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering van de Zaak door de Koper aan Fepatex te worden gemeld per aangetekende brief, fax, of e-mail.

 3. De Koper stelt Fepatex in de gelegenheid de Zaken na (Af)levering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de klachten al dan niet gegrond zijn. De Koper kan niet meer klagen over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken na gehele of gedeeltelijke verwerking van de Zaken.

 4. Wanneer de Zaken waarover Koper klaagt, zich niet in het magazijn van Fepatex bevinden, dienen zij door de Koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. In dat geval rust op de Koper de verplichting om voor de Zaken zorg te dragen. Tevens dient de Koper zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.

 5. Klachten die zien op tekortkomingen ter zake door Fepatex verrichte diensten of werkzaamheden, dienen deze door Koper of Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na ontdekking hiervan dan wel binnen zeven werkdagen nadat Koper of Opdrachtgever deze had behoren te ontdekken aan Fepatex per aangetekende brief, fax, of e-mail te worden gemeld.

 6. Een klacht geeft de Koper of Opdrachtgever niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 7. De Koper of Opdrachtgever wordt geacht een geleverde Zaak, verrichte diensten of werkzaamheden of een tot stand gebracht werk in goede staat te hebben aanvaard, tenzij hij zich conform dit artikel tijdig beklaagt.

 8. Na ommekomst van de in lid 1, lid 2 of lid 5 genoemde termijn, vervalt het recht van Koper of Opdrachtgever om te klagen over door Fepatex (af)geleverde Zaken en/of verrichte diensten, werkzaamheden en tot stand gebrachte werken en om Fepatex hieromtrent aan te spreken.

 9. Koper of Opdrachtgever dienen klachten over een factuur van Fepatex, op straffe van verval van alle rechten hieromtrent van Koper of Opdrachtgever, binnen de door Fepatex gestelde betalingstermijn per aangetekende brief, fax, of e-mail aan Fepatex te melden.
 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om aan Fepatex opgedragen werk uit te voeren tijdig zijn genomen of zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Fepatex een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan haar toe te zenden.

 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het aan Fepatex opgedragen werk niet: 
  a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk; 
  b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infra-structurele voorzieningen; 
  c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken; 
  d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 
  e. verticaal en horizontaal transport;

 1. Wijzigingen in het aan Fepatex opgedragen werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
  a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Fepatex te voldoen.
 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Fepatex haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: a. gas, water, elektriciteit en internet; b. verwarming; c. afsluitbare droge opslagruimte; 
  a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk; 
  b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infra-structurele voorzieningen;
  c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken; 
  d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 
  e. verticaal en horizontaal transport; 
  d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

 2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van Fepatex, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is Opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient Fepatex op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is Opdracht-gever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
 1. Het aan Fepatex opgedragen werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 

  a. als Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
  b. als het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
  c. als Fepatex schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd; 
  d. als Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Fepatex. Opdrachtgever dient Fepatex in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

 3. Fepatex is niet aansprakelijk voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk. Opdrachtgever vrijwaart Fepatex voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 1. Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil ter zake door Fepatex geleverde Zaken, hebben niet tot gevolg dat Fepatex in de nakoming van haar verbintenissen jegens Koper tekortschiet.

 2. De (eventuele) verplichting van Fepatex jegens Koper of Opdrachtgever tot vergoeding van schade op grond van welke grondslag ook, is in alle gevallen beperkt tot die schade waartegen Fepatex uit hoofde van een door haar of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting zijdens Fepatex is echter nooit groter dan het bedrag dat de verzekeraar van Fepatex in het voorkomende geval onder de verzekering uitbetaalt.

 3. In alle gevallen geldt (waarbij het niet uitmaakt op welke grondslag Fepatex wordt aangesproken tot vergoeding van schade en of de verzekeraar van Fepatex al dan niet dekking biedt voor vergoeding van de schade waarvoor Fepatex wordt aangesproken) dat Fepatex niet aansprakelijk is voor vergoeding van gevolgschade oftewel schade die indirect voortkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis en die hiermee niet in rechtstreeks verband staat, zoals (doch niet beperkt tot) stagnatieschade, productieverlies, opzichtschade, gederfde winst, boetes en transportkosten.

 4. Fepatex is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade die aan personen en/of zaken door opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten of hulppersonen van Fepatex wordt/is toegebracht.

 5. Fepatex is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverde zaken als gevolg van een niet deugdelijke bewerking hiervan.

 6. Fepatex is niet aansprakelijk voor aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid, welke aanspraken het gevolg zijn van of verband houden met een gebrek in een zaak die door Koper of Opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door Fepatex geleverde Zaken onderdeel uit maken.

 7. Koper of Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de in de leden 1 tot en met 5 genoemde schadeposten. Koper dan wel Opdrachtgever is gehouden alle door Fepatex in dit verband te lijden schade (waaronder door Fepatex te maken kosten van verweer) volledig te vergoeden.

 8. Wanneer tekortkomingen naar de aard van de prestatie voor rekening van Fepatex komen, heeft Fepatex de keuze uit de volgende alternatieven:

  a. in geval van de levering van Zaken, vervangt Fepatex de ondeugdelijke Zaak nadat de Koper deze aan haar heeft geretourneerd of vergoedt Fepatex de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak. Fepatex kan ook besluiten tot het (doen) repareren van een ondeugdelijke Zaak doch is daartoe niet verplicht. Bestaat de overeengekomen prestatie van Fepatex (mede) uit het bewerken van door Koper of Opdrachtgever aangeleverde zaken, dan dient Koper of Opdrachtgever nieuw, door Fepatex te bewerken zaken voor eigen rekening en risico aan te leveren.

  b. in geval de prestatie van Fepatex (al dan niet mede) ziet op het verrichten van diensten of werkzaamheden (al dan niet met een vooraf vastgesteld resultaat tot doel) door Fepatex betreft, is Koper dan wel de Opdrachtgever van Fepatex gehouden om Fepatex een redelijke termijn te gunnen voor en zijn volledige medewerking te verlenen aan het alsnog nakomen door Fepatex van haar verplichtingen jegens de Koper of de Opdrachtgever. Mocht zulks niet of niet langer mogelijk zijn of (naar oordeel van Fepatex) te hoge kosten met zich meebrengen, dan zal Fepatex de hiermee direct samenhangende schade zijdens Koper of Opdrachtgever vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Fepatex in het betreffende geval uitkeert dan wel (in het geval de verzekeraar van Fepatex geen of onvoldoende dekking biedt) tot ten hoogste de door Fepatex met Koper/Opdrachtgever overeengekomen prijs/vergoeding voor de niet of niet juist verrichte diensten of werkzaamheden.

 9. Mocht Fepatex ten aanzien van door haar te leveren Zaken en/of te verrichten diensten/werkzaamheden garanties ter zake de afwezigheid van gebreken en/of het wegnemen van eventueel te ontstane gebreken verstrekken dan geldt dat dergelijke garanties nimmer door Koper of Opdrachtgever ingeroepen kunnen worden indien ontstane gebreken het gevolg zijn van:
  – normale slijtage
  – onoordeelkundig gebruik;
  – het niet verrichten van onderhoud of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  – installatie, montage, wijziging of reparatie door Koper of Opdrachtgever of een derde;
  – gebreken aan of veroorzaakt door zaken, afkomstig van of gebruikt door Koper of Opdrachtgever of derden.

 10. Een tekortkoming zijdens Fepatex in de nakoming van haar verbintenissen jegens Koper of Opdrachtgever, kan niet aan Fepatex worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder “overmacht” wordt onder meer (doch niet alleen) verstaan de omstandigheid dat Fepatex of door Fepatex ingeschakelde derden (leveranciers, opdrachtnemers, transporteurs, etc.) waarvan Fepatex afhankelijk is, niet of niet tijdig aan haar/hun verplichtingen kan/kunnen voldoen ten gevolge van omstandigheden die niet aan te wijten zijn aan haar/hen en ook niet aan haar/hen toegerekend kunnen worden, zoals weersomstandigheden, natuurgeweld, epidemieën/pandemieën, terrorisme, criminaliteit, stroomstoringen, stakingen, import-/export-/ handelsbeperkingen, et cetera.

 11. In geval van overmacht als beschreven in lid 11, is het Fepatex toegestaan om de nakoming van haar verbintenissen op te schorten en deze weer na te komen zodra de overmachtssituatie is vervallen en de planning van Fepatex zulks weer toestaat. Indien blijkt dat nakoming door Fepatex van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht blijvend onmogelijk is óf als de tijdelijke overmachtssituatie meer dan drie maanden heeft geduurd, is Fepatex gerechtigd om de overeenkomst met Koper of Opdrachtgever (naar keuze van Fepatex) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder jegens Koper of Opdrachtgever gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 1. Bij tekortkomingen van Fepatex in de nakoming van haar verbintenissen jegens Koper of Opdrachtgever, welke Fepatex niet kunnen worden toegerekend, waaronder het geval dat Fepatex niet kan leveren omdat haar toeleveranciers haar daartoe niet in staat stellen, zal Fepatex de nakoming van deze verbintenissen opschorten voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.

 2. Wanneer het de levering van Zaken betreft en de levertijd naar verwachting van Fepatex wordt verlengd met meer dan 3 maanden of wanneer (volledige) nakoming door Fepatex van haar verbintenissen alsnog geheel onmogelijk blijkt, dan heeft Fepatex het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel te annuleren (ontbinden). Fepatex is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door Fepatex, is Koper of Opdrachtgever verplicht het evenredige gedeelte van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.

 3. Bij iedere tekortkoming van Koper of Opdrachtgever heeft Fepatex het recht al haar bestaande verplichtingen ten opzichte van Koper of Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten totdat Koper of Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

 4. Fepatex heeft het recht om vooraf (voordat zij tot nakoming van haar verbintenissen overgaat) volledige betaling van een overeengekomen koopsom of opdrachtsom en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door Koper of Opdrachtgever van zijn verbintenissen jegens Fepatex te verlangen wanneer zulks naar het oordeel van Fepatex aan de orde is.

 5. Opdrachtgever of Koper is niet bevoegd de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) op te zeggen of te ontbinden tenzij Fepatex daarmee schriftelijk instemt. Fepatex is gerec htigd om voorwaarden aan deze instemming te verbinden. Bij instemming van Fepatex, is Opdrachtgever of Koper aan Fepatex een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de eventuele besparingen die voor Fepatex uit de opzegging/ ontbinding voortvloeien. De door Opdrachtgever of Koper te betalen vergoeding bedraagt in dergelijke gevallen minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

 6. Wanneer de aan Fepatex toekomende koopsom of aanneemsom afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Fepatex te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die Fepatex naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.
 1. Tenzij Koper of Opdrachtgever binnen de in lid 3 van dit artikel bepaalde termijn betaalt, kan de factuur worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% op het totale factuurbedrag.

 2. Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van de factuur komen voor rekening van Koper of de Opdrachtgever.

 3. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, verkeert Koper of Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Fepatex zonder dat ingebrekestelling benodigd is. Koper of Opdrachtgever is in dat geval, afgezien van de in lid 1 genoemde kredietbeperkingstoeslag, ter zake het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% iedere maand of gedeelte en wel zo lang Koper of Opdrachtgever met de (volledige) betaling hiervan in gebreke blijft.

 4. Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Fepatex zijn overeengekomen.

 5. Het (eventuele) recht van Koper of Opdrachtgever tot opschorting van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Fepatex of het (eventuele) recht van Koper of Opdrachtgever om tot verrekening van vermeende vorderingen met vorderingen van Fepatex op Koper of Opdrachtgever over te gaan, is uitgesloten.

 6. De Koper is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Fepatex heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de Koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.

 7. Bij niet tijdige betaling is de door Koper of Opdrachtgever verschuldigde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door Koper of Opdrachtgever verschuldigde bedrag (bestaande uit de hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en vertragingsrente).

 8. Alle door Fepatex (binnen of buiten rechte) te maken kosten om te bewerkstelligen dat Koper of Opdrachtgever zijn op enig moment opeisbare verplichtingen (uit welke hoofde dan ook) jegens Fepatex volledig nakomt, komen onverkort en volledig voor rekening van Koper of Opdrachtgever.
 1. De eigendom van een door Fepatex geleverde Zaak gaat pas op Koper of Opdrachtgever over als hij al hetgeen heeft voldaan dat Fepatex op grond van de overeenkomsten met Koper of Opdrachtgever en de in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.

 2. Wanneer sprake is van zaaksvorming doordat Koper of Opdrachtgever de van Fepatex ontvangen Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, be- of verwerkt, wordt Fepatex van rechtswege eigenaar van de (al dan niet na zaaksvorming ontstane) zaken. Koper of Opdrachtgever houdt in dat de betreffende zaken van rechtswege voor Fepatex totdat de eigendom conform lid 1 op Koper of Opdrachtgever overgaat.

 3. Mocht Fepatex ondanks het bepaalde in lid 2 de eigendom van de betreffende zaken toch verliezen, dan verleent Koper of Opdrachtgever op eerste verzoek van Fepatex alle vereiste medewerking die nodig is voor het (voor rekening van Koper of Opdrachtgever) vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van Fepatex.

 4. Koper of Opdrachtgever is, ondanks het bepaalde in het eerste lid, bevoegd Zaken die hij van Fepatex heeft ontvangen te verkopen en/of door te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doch alleen in het geval Koper of Opdrachtgever zijn kopende wederpartij ruim voor de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis stelt van het eigendomsvoorbehoud van Fepatex.

 5. Fepatex komt het recht toe om aan Koper of Opdrachtgever de voorwaarde te stellen dat hij de Zaken pas verkoopt en (af)levert na vestiging van een al dan niet bezitloos pandrecht ten behoeve van Fepatex.

 6. De in lid 4 genoemde bevoegdheid van de Koper vervalt wanneer Koper of Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Fepatex. Deze bevoegdheid herleeft, met terugwerkende kracht, wanneer Koper zijn achterstallige verplichtingen alsnog nakomt.

 7. Zolang de eigendom van de geleverde Zaken niet op Koper of Opdrachtgever is overgegaan, is Koper of Opdrachtgever niet bevoegd die Zaken te verpanden aan, te verhuren aan of in bruikleen te geven aan derden.

Tot zekerheid voor de nakoming van haar vorderingen op Koper of Opdrachtgever, komt Fepatex het recht toe om van Koper of Opdrachtgever te verlangen dat Koper of Opdrachtgever een bankgarantie stelt en/of dat Koper of Opdrachtgever zijn vorderingen op derden aan Fepatex verpandt of cedeert en is Koper of Opdrachtgever op eerste verzoek van Fepatex verplicht mee te werken aan de verpanding en/of cessie van deze vorderingen aan Fepatex. Dehiermee gemoeide kosten komen geheel voor rekening van Koper dan wel Opdrachtgever.

 1. Fepatex is respectievelijk wordt aangemerkt als maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van een overeenkomst tussen Fepatex en Koper of Opdrachtgever geproduceerde Zaak, tot stand gebracht werk, model of vinding. Alleen Fepatex komt het recht toe om ten aanzien hiervan een patent, octrooi, merk of model aan te vragen dan wel te deponeren.

 2. Fepatex draagt in het kader van een overeenkomst met Koper of Opdrachtgever nimmer intellectuele eigendomsrechten over aan Koper of Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Fepatex en Koper of Opdrachtgever.

 3. Indien de door Fepatex te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van software, komt Koper of Opdrachtgever alleen een enkel aan hem toekomend (doch niet exclusief) gebruiksrecht toe en wordt de broncode hiervan niet aan Koper of Opdrachtgever verstrekt of overgedragen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, verkrijgt Koper of Opdrachtgever geen licentie met betrekking tot door Fepatex geleverde software en is het Koper of Opdrachtgever niet toegestaan om ten aanzien van door Fepatex geleverde of in gebruik gegeven software (sub)licenties aan derden te verstrekken.

 4. Fepatex is niet aansprakelijk voor schade van Koper of Opdrachtgever ten gevolge van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper of Opdrachtgever vrijwaart Fepatex van aanspraken van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Opdrachtgever of Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende  overeenkomst(en) niet aan derden overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fepatex. Dit beding heeft goederen rechtelijke werking. Fepatex kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) aan derden overdragen of verpanden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 1. Alle door of uit naam van Fepatex aan Koper of Opdrachtgever verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen door Koper of Opdrachtgever niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ter uitvoering van een door Fepatex met Koper of Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze informatie zal niet door Koper of Opdrachtgever (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fepatex) met derden worden gedeeld, aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt.

 2. Handelt Koper of Opdrachtgever in strijd met hetgeen is opgenomen in lid 1, dan is hij per overtreding (zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling benodigd is) een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000 verschuldigd, naast een eventueel door Fepatex van Koper of Opdrachtgever te vorderen schadevergoeding.

 3. Koper of Opdrachtgever is gehouden om de in lid 1 genoemde informatie, op eerste verzoek van Fepatex en binnen de daartoe door Fepatex gestelde termijn, voor kosten van Koper of Opdrachtgever te retourneren of te vernietigen met bewijs van vernietiging, zulks naar keuze van Fepatex. Geeft Koper of Opdrachtgever geen of niet tijdig gehoor aan dit verzoek van Fepatex dan is Koper of Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de door Fepatex gestelde retourtermijn of termijn van vernietiging (zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling benodigd is) een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000 per dag verschuldigd en wel zo lang als Koper of Opdrachtgever niet tot (algehele) retournering of vernietiging overgaat, zulks naast een eventueel door Fepatex van Koper of Opdrachtgever te vorderen schadevergoeding.
 1. Koper of Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Fepatex die niet direct betrekking hebben op een door Koper gekochte van Fepatex gekochte of te kopen Zaak of een door Opdrachtgever aan Fepatex verstrekte of te verstrekken opdracht. Koper of Opdrachtgever vrijwaart Fepatex voor elke aanspraak van derden die ziet op of verband houdt met door Fepatex aan Koper of Opdrachtgever verstrekte adviezen, informatie, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Koper of Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de Zaken die (mede) onderwerp zijn van een met Fepatex gesloten overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen en dient Fepatex (kosteloos) volledig in staat te stellen om tot (af)levering te komen van deze Zaken. Niet (tijdig) door Koper of Opdrachtgever afgenomen Zaken worden door Fepatex voor rekening en risico van Koper of Opdrachtgever opgeslagen.
 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle geschillen tussen Fepatex en Koper dan wel Opdrachtgever en
  vice versa.

 2. Het Weens Koopverdrag alsmede enige andere internationale regeling (waarvan uitsluiting is toegestaan) is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Fepatex en Koper of Opdrachtgever.

 3. Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de internationale regels voor de uitlegging van handelstermen (Incoterms 2000) met aanvullingen van de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 4. De Nederlandse rechter is (exclusief) bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Fepatex en Koper of Opdrachtgever en vice versa.